Medialeikki


Mikä on medialeikin perusajatus?

Medialeikki on mediakasvatusta, jossa lapsille annetaan välineet tuottaa aikuisen avustuksella omaa mediaa ja oppia tekemisen kautta kriittistä medialukutaitoa.

Medialeikki eroaa niistä mediakasvatuksen menetelmistä, joissa lähdetään olemassa olevan median tutkimisesta. Medialeikissä lapsi kohtaa median omista lähtökohdistaan. Harjoitellessaan kuvan ja äänen tuottamista lapsi löytää oman tapansa havainnoida ympäristöä. Kun lapsi ymmärtää, miten media on tehty, on hänen helpompi suodattaa itselleen kohdistetun ohjelma- ja mainostarjonnan usein väkivaltaisia, eettisiltä ja esteettisiltä arvoiltaan kyseenalaisia malleja.

Medialeikissä yhdistyvät lapsilähtöinen pedagogiikka ja mediataide. Siinä mediakasvatus toteutuu sosiaalisena taiteena lasten yhteisessä tekemisessä ja jakamisessa. Yhteistoiminnallisena ja kokemuksellisena oppimisena medialeikki on kaikkeen pedagogiikkaan soveltuva menetelmä, jossa samanaikaisesti vahvistuvat lasten käsitteellinen ja analyyttinen havaitseminen, sosiaaliset taidot ja monipuoliset tavoitteellisen oppimisen valmiudet.

Lapsilähtöistä mediakriittistä mediakasvatusta

Medialeikki on lapsen oman median tuottamista, leikkiä kuvalla ja äänellä. Medialeikki on mediakasvatusta, jossa lapsi luo omaa estetiikkaa - tapaansa havainnoida ympäristöä - ja oppii näin suhtautumaan kriittisesti median tarjoamaan maailmankuvaan.

Yhteiskunnallinen kehittämishanke

Medialeikki on syntynyt tarpeesta kehittää mediakasvatusta vastaamaan tämän ajan median haasteisiin.

Mediataide pedagogisena lähteenä

Medialeikki perustuu mediataiteilija Markus Renvallin lähimedia-malliin ja mediataiteesta johdettujen menetelmien soveltamiseen lapsilähtöisessä pedagogiikassa. Medialeikki mallintaa mediataiteen työtapoja, muuntaa ne pedagogiikan välineiksi ja toisaalta tekee pedagogiikasta taiteen tapahtumista.

Yleispedagoginen menetelmä

Käytettyjen työtapojen monipuolisuus tekee medialeikistä mediakasvatuksen lisäksi yleispedagogisen menetelmän. Kuvaaminen ja äänittäminen ovat tiedon ja tutkimisen välineitä millä tahansa aihealueella. Mediaa tuottaessaan lapset oppivat tavoitteellista ryhmätyötä, tottuvat suunnittelemaan ja kantamaan oman roolinsa sisältämän vastuun.